PRIVACY


Privacyverklaring Accountantskantoor Cinero B.V.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 mei 2018

Inleiding
Via het klanten registratiesysteem, de fiscale software, de loonberekenings software en de website van Accountantskantoor Cinero B.V. (hierna: Cinero) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Cinero acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden Cinero persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze  privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Cinero om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Cinero uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Cinero daar wettelijk toe verplicht is;
 • Cinero passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat Cinero dit ook eist van partijen die in opdracht van Cinero persoonsgegevens verwerken;
 • Cinero uw recht om uw persoonsgegevens op aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, respecteert.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens 
Voor het vastleggen van persoonsgegevens ten behoeve van fiscale aangiften, het opmaken van jaarstukken, voor het opmaken van facturen en bij het bezoeken van onze website, het aanvragen van informatie, het invullen van de contactpagina, of via andere functies van onze website, laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk hebt u ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige contactgegevens;
 • BSN nummer;
 • Inkomensgegevens;
 • Betaalgegevens;
 • P-adres;
 • Kvk-nummer en btw-nummer;
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:Het verlenen van toegang tot onze website www.Cinero.nl;

 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • Het aanbieden van onze services en diensten;
 • Het afhandelen van uw fiscale aangiften;
 • Het geven van adviezen;
 • Het opmaken van (jaar)stukken;
 • Het voeren van correspondentie met fiscus en andere instellingen zoals banken;
 • Het voeren en assisteren bij het voeren van uw administratie;
 • Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
 • Het opnemen van telefonisch contact aangaande  informatieverstrekking;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • Het op de hoogte houden van ontwikkelen rondom onze producten en diensten.

Beveiliging van persoonsgegevens 
Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo maken wij gebruik van strikte veiligheidsprocedures en toegangscontrole. Cinero maakt daarnaast, daar waar sprake is van persoonsgegevens, gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie wordt afgeschermd. 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen 
Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij NIET aan derde partijen voor marketingdoeleinden van deze partijen. Daarnaast zullen wij de door u verstrekte gegevens ook niet voor andere doeleinden aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Voor de leveranciers hebben wij – daar waar nodig – verwerkersovereenkomsten gesloten.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Na de bewaartermijn worden de gegevens gecontroleerd vernietigd.

Websites van derden 
De privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat u deze websites bezoekt, of daar persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 
Omdat Cinero gevoelige (financiële) persoonsgegevens verwerkt hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming benoemd. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 
Accountantskantoor Cinero B.V. 
Westgaag 34
3155 DG  Maasland 
info@cinero.nl 
tel. 010-5922600